ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ESHOP

I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται για την χρήση του ηλεκτρονικού
καταστήματος Ct.- Clothing  το οποίο βρίσκεται στην ηλεκτρονική
διεύθυνση https://ctclothing.gr/ .
Κάθε χρήστης που εισέρχεται και συναλλάσσεται ή κάνει χρήση των υπηρεσιών του
ηλεκτρονικού καταστήματος (επισκέπτης ή πελάτης αναλόγως του αν περιορίζεται
σε επίσκεψη μόνον στο κατάστημα ή πραγματοποιεί και παραγγελία και αγορά
προϊόντων) θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους κατωτέρω
όρους που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος χρήστης δεν
συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε οφείλει με ευθύνη του να απέχει από την
επίσκεψη, τη χρήση του ιστότοπου καθώς και από κάθε συναλλαγή ή χρήση
των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος. Οποιαδήποτε ωστόσο ενέργεια του
χρήστη στο ηλεκτρονικό κατάστημα, όπως για παράδειγμα η περιήγησή του σε αυτό ή η
αγορά προϊόντων, λογίζεται ως ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων
Χρήσης.

II. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Η Ct.- διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα
τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης και συναλλαγών από το ηλεκτρονικό
κατάστημα, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να
ενημερώνει τους καταναλωτές για οποιανδήποτε μεταβολή, μέσα από τη σελίδα του
ηλεκτρονικού καταστήματος. Οι τυχόν τροποποιήσεις θα ισχύουν από την
ημερομηνία ανάρτησης τους στον παρόντα ιστότοπο. Διευκρινίζεται ότι τυχόν αλλαγή
των παρόντων Όρων Χρήσης δεν περιλαμβάνει παραγγελίες τις οποίες ο πελάτης
έχει ήδη διενεργήσει μέσα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, πριν την έναρξη ισχύος
των τροποποιήσεων. Η χρήση του https://ctclothing.gr/ μετά την ως άνω
αναφερόμενη τροποποίηση, λογίζεται ως αποδοχή των Όρων Χρήσης, όπως αυτοί
τροποποιήθηκαν. Οι συμβάσεις μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος καταρτίζονται
στην Ελληνική γλώσσα.

III.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
H Ct.- δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, την αλήθεια και την
πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, σε ότι
αφορά την ταυτότητα της όσο και τις παρεχόμενες συναλλαγές και υπηρεσίες μέσω
του ηλεκτρονικού καταστήματος,. Η Ct.- , στα πλαίσια της καλής πίστης,
δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται από καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που
έγιναν εκ σφάλματος/παραδρομής κατά την κοινή πείρα και δικαιούται να προβαίνει
σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους. Οι ανωτέρω
εγγυήσεις τελούν υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, τα
οποία δεν μπορούν να προβλεφθούν ή έχουν προκύψει ακούσια ή λόγω διακοπών
λειτουργίας του παρόντος ιστότοπου ή και λόγω ανωτέρας βίας.

IV. ΕΥΘΥΝΗ ΧΡΗΣΤΩΝ/ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ
1.Ο χρήστης/πελάτης είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για τη νόμιμη
χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος.
Ο χρήστης/πελάτης συμφωνεί και αναλαμβάνει να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες, τις
πληροφορίες και τα δεδομένα του ηλεκτρονικού καταστήματος όπως ο νόμος
προβλέπει και με βάση τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.
Υποχρεούται να μη χρησιμοποιεί τα δεδομένα, που προέρχονται από τo ηλεκτρονικό
κατάστημα https://ctclothing.gr/ για: 1. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή
μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που προκαλεί παράνομη
προσβολή και βλάβη στο κατάστημα ή σε οποιονδήποτε τρίτο ή μετάδοση με
άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν
δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις (όπως εσωτερικές
πληροφορίες).

2. Απαγορευμένες Χρήσεις
Απαγορεύεται στον χρήστη/πελάτη : (α) Οποιαδήποτε πρόσβαση ή απόπειρα
πρόσβασης σε πληροφορίες και δεδομένα (συμπεριλαμβανομένων και των
προσωπικών δεδομένων) που διακινούνται μέσω του Δικτυακού τόπου και για τα
οποία δεν έχει καμία εξουσιοδότηση ή εξουσία να χρησιμοποιεί. (β) Η πρόσβαση στο
Ηλεκτρονικό μας κατάστημα με σκοπό τη δημιουργία ή παραγωγή προϊόντος ή
υπηρεσίας που να ανταγωνίζεται τα δικά μας προϊόντα/ υπηρεσίες. (γ) Η
διευκόλυνση με οποιονδήποτε τρόπο και με οποιαδήποτε μέσα τρίτων να
αποκτήσουν πρόσβαση στα Δεδομένα που χορηγούνται στο Δικτυακό Τόπο. (δ)
Οποιασδήποτε μορφής πειρατείας Λογισμικού, hacking ή/και υποκλοπής,
αντιγραφής, αναλογικής/ψηφιακής εγγραφής και μηχανικής αναπαραγωγής, διανομής, μεταφοράς, downloading, μεταποίησης, μεταπώλησης, δημιουργίας
παράγωγης εργασίας δεδομένων (συμπεριλαμβανομένων και των προσωπικών
δεδομένων) και πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων και του περιεχομένου και
υλικού (φωτογραφίες, γραφικά, κείμενα κτλ. ) του Δικτυακού τόπου.

V. ΕΥΘΥΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
H πωλήτρια εταιρεία Ct.- ευθύνεται απέναντι στον
αγοραστή/καταναλωτή σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Αστικού Κώδικα.
Ειδικότερα, για τα ελαττωματικά προϊόντα ο χρήστης/καταναλωτής ,εφόσον
διαπιστωθεί από την εταιρεία η ελαττωματικότητα του προϊόντος, δικαιούται
διαζευκτικά (α) να ζητήσει την επισκευή του χωρίς να επωμιστεί το κόστος
επιβάρυνσης, εκτός και αν αυτό είναι αδύνατο ή απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες ή (β)
την αντικατάσταση του με άλλο ή (γ) να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση.
Οι παραπάνω υποχρεώσεις της Εταιρείας παύουν σε περίπτωση που το ελάττωμα
έχει προκληθεί από τον καταναλωτή, ή το προϊόν το οποίο επιστρέφεται φέρει
βρωμιές, φθορές, εκδορές, τσακίσεις και γενικότερα δημιουργεί την εντύπωση ότι έχει
υποστεί χρήση. Σε κάθε περίπτωση τα προϊόντα πρέπει να συνοδεύονται από τις
αποδείξεις παραλαβής. Τα ως άνω δικαιώματα του καταναλωτή οφείλουν να
ασκηθούν εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή των
προϊόντων , η δε προθεσμία αυτή ξεκινάει από την επόμενη της παραλαβής. Στην
περίπτωση αυτή, κατόπιν συνεννόησης με την εταιρεία, ο καταναλωτής οφείλει να
παραδώσει το προϊόν σε συνεργαζόμενη μεταφορική εταιρεία courier και αφού
επιστραφεί στην πωλήτρια εταιρεία και εξεταστεί λεπτομερώς σε εύλογο χρονικό
διάστημα , να δηλώσει ρητά και ανεπιφύλακτα ποια από τα δικαιώματα που
προέρχονται εκ του νόμου επιθυμεί να ασκήσει, συγκεκριμένα αν επιθυμεί την
επιστροφή του τιμήματος και τον τρόπο επιστροφής του ή την αντικατάσταση των
ελαττωματικών προϊόντων με ίδια προϊόντα, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα.
Σημειώνεται πως ελαττωματικά θεωρούνται μόνο τα προϊόντα που είναι ακατάλληλα
να χρησιμοποιηθούν για το σκοπό που είναι προορισμένα ή διαφέρουν ουσιωδώς
από την περιγραφή τους στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα .Σε καμία περίπτωση δεν
μπορούν να θεωρηθούν ελαττωματικά τα προϊόντα που αποκλίνουν από τις
αναρτημένες στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα φωτογραφίες λόγω αναμενόμενων
διαφοροποιήσεων κατά την λήψη και ανάρτηση των φωτογραφιών. Σε περίπτωση
που η πωλήτρια εταιρεία έχει εκτελέσει λάθος την παραγγελία σας (λάθος προϊόν,
τίμημα κτλ),ο καταναλωτής οφείλει να την ενημερώσει άμεσα στα στοιχεία
επικοινωνίας info@ctclothing.gr .Ο κίνδυνος απώλειας ή βλάβης των
προϊόντων βαρύνει την Εταιρεία μέχρι τη στιγμή που ο καταναλωτής παραλαμβάνει το προϊόν. Από αυτό το σημείο και έπειτα καμία ευθύνη δεν βαραίνει την πωλήτρια
εταιρεία για τυχόν καταστροφή ή χειροτέρευση του προϊόντος.

VI. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
H Εταιρεία ενεργεί πάντοτε καλόπιστα και στο πλαίσιο των όσων προβλέπει ο νόμος
και οι παρόντες Όροι. Συνεπώς έχει λάβει και εξακολουθεί να λαμβάνει
όλα τα απαραίτητα τεχνικά ή άλλα μέτρα και καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια
προκειμένου

(α) ο δικτυακός τόπος και το ηλεκτρονικό κατάστημα να λειτουργεί
αδιαλείπτως και προσηκόντως χωρίς προβλήματα, διακοπές, καθυστερήσεις,
σφάλματα ή λάθη,

(β) τα δεδομένα/πληροφορίες που χορηγούνται και διαβιβάζονται
μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου αφενός να μην αλλοιώνονται αφετέρου να
προστατεύονται με τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας, καθόσον τα συστήματα
ασφαλείας του παρόντος δικτυακού τόπου υπόκεινται σε περιορισμούς,

(γ) η τεχνολογία που χρησιμοποιεί η ίδια ή οι εξυπηρετητές (Servers) μέσω των οποίων το
ηλεκτρονικό κατάστημά μας τίθεται στη διάθεση των Χρηστών να μην περιέχει ιούς ή
άλλα επιζήμια συστατικά ή προγράμματα λογισμικού, ωστόσο η Εταιρεία δεν παρέχει
σχετικές εγγυήσεις για όλα τα ανωτέρω και δεν υποχρεούται σε αποζημίωση σας, σε
περίπτωση που υποστείτε οποιαδήποτε ζημία για τους ως άνω λόγους. Επιπλέον η
Εταιρεία δεν εγγυάται (α) για την καταλληλόλητα, αποτελεσματικότητα, επάρκεια των
προϊόντων του αναφορικά με το σκοπό για τον οποίο εσείς το προορίζετε και (β) για
την ορθή και προσήκουσα εκτέλεση των συναλλακτικών υποχρεώσεων των
υπολοίπων Χρηστών του δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών του. H Εταιρεία
καταβάλλει εύλογες προσπάθειες για τη συντήρηση και τη διαθεσιμότητα του
περιεχομένου του Ηλεκτρονικού Καταστήματος. Παρ’ όλα αυτά, οι χρήστες
αποδέχονται ότι η Εταιρεία δικαιούται να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή
μόνιμα το σύνολο ή τμήμα του δικτυακού τόπου με ή/και χωρίς προειδοποίηση προς
τους χρήστες, δεδομένου ότι η διαθεσιμότητα μπορεί να επηρεάζεται από τον
εξοπλισμό των χρηστών, από άλλα δίκτυα επικοινωνιών, από το μεγάλο αριθμό
ατόμων που προσπαθούν να κάνουν χρήση του δικτυακού τόπου ταυτόχρονα ή από
άλλες αιτίες. Ως εκ τούτου, η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία
(θετική, αποθετική, εξ αμελείας, ενδοσυμβατική ή άλλη) τυχόν υποστείτε οφειλόμενη
στην αδυναμία πρόσβασης των χρηστών σ’ αυτό, την παύση του συνόλου ή
τμημάτων αυτού, την καθυστέρηση, μη παράδοση, διακοπή ή κακή ποιότητα λήψης
των υπηρεσιών του ή απώλειας του περιεχομένου τους, την ύπαρξη κάθε είδους
λαθών. H Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά προβλήματα που τυχόν
παρουσιασθούν στους χρήστες όταν επιχειρούν την πρόσβαση στον δικτυακό τόπο
και κατά την διάρκεια αυτής και έχουν σχέση με τη λειτουργία ή συμβατότητα της δικής τους υποδομής με τη χρήση του δικτυακού τόπου.

Επίσης, ουδεμία ευθύνη έχει
για πράξεις ή παραλείψεις τρίτων και ιδιαίτερα μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων
σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού. Η
Εταιρεία ουδεμία ευθύνη αστική, ποινική, κλπ. φέρει έναντι των
χρηστών/καταναλωτών ή/και οποιουδήποτε τρίτου έλκει δικαιώματα από εσάς, σε
περίπτωση που οποιοσδήποτε από τους ανωτέρω, κατά τη χρήση των υπηρεσιών
ή/και των προϊόντων του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος υποστεί ζημία
άμεση, έμμεση, παρεπόμενη, αποθετική οικονομική ή άλλη ζημία, διαφυγόντα κέρδη,
οφειλόμενη σε:

(α) λάθη, παραλείψεις, τεχνικά προβλήματα, βλάβες ή δυσλειτουργίες
των τηλεπικοινωνιακών Δικτύων, του Διαδικτύου, του δικτυακού τόπου, των Internet
Service Providers,

(β) οριστική ή προσωρινή διακοπή λειτουργίας του δικτυακού
τόπου ή ορισμένων υπηρεσιών του ή/και σε διακοπή παροχής ορισμένων προϊόντων
μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος,

(γ) γεγονότα, καταστάσεις, ενέργειες, πράξεις
ή/και παραλείψεις του δικτυακού τόπου ή τρίτων συμπεριλαμβανομένων και των
άλλων Χρηστών για τις οποίες η Εταιρεία δεν παρέχει εγγυήσεις και δεν φέρει
υποχρέωση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν,

(δ) πληροφορίες και λοιπό
περιεχόμενο που τυχόν δημοσιεύουν και κοινοποιούν τρίτα μέρη.
H Εταιρεία επιφυλάσσεται ως προς το χρόνο παράδοσης των προϊόντων στις
περιπτώσεις ανωτέρας βίας.

H Εταιρεία δεν εγγυάται για τη διαθεσιμότητα των
προϊόντων, αλλά θα καταβάλει κάθε προσπάθεια για την έγκαιρη ενημέρωσή σας
περί της μη διαθεσιμότητάς τους.
H Εταιρεία ευθύνεται μόνο για δόλο και βαριά αμέλεια, σε περίπτωση βλάβης σας
από πληροφορίες ή υπηρεσίες που παρέχει η ίδια απευθείας μέσω του Ηλεκτρονικού
Καταστήματος.
H Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε, αναιτιολογήτως και αζημίως να
διακόψει ή να παύσει την παροχή των υπηρεσιών του ή/και την λειτουργία του
Δικτυακού Τόπου οριστικά ή προσωρινά χωρίς αν υπέχει προς τούτο ουδεμία
υποχρέωση προηγούμενης ενημέρωσης των μελών. H Εταιρεία ευθύνεται μόνο για
άμεσες ζημιές, οι οποίες προκύπτουν λόγω δόλου ή βαριάς αμέλειας της Εταιρείας.
Με την επιφύλαξη αναγκαστικού χαρακτήρα διατάξεων, αποκλείεται ρητά η ευθύνη
της Εταιρείας για άμεση ζημία λόγω ελαφράς αμέλειας ανεξαρτήτως νομικού λόγου.
Αποκλείεται πλήρως και ρητά η ευθύνη της Εταιρείας για έμμεσες ή επακόλουθες
ζημίες – ανεξαρτήτως λόγου.

VII. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
1. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ
On Line Παραγγελία: 

Ο χρήστης αφού πλοηγηθεί στο Δικτυακό Τόπο, επιλέγει το προϊόν που επιθυμεί να
αγοράσει. Μετά από έλεγχο των προϊόντων στο καλάθι αγορών, η αγορά
πραγματοποιείται κάνοντας κλικ στο “ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΩΝ” το οποίο βρίσκεται στο
πάνω δεξιά μέρος της ιστοσελίδας. Εάν ο χρήστης επιθυμεί να αφαιρέσει προϊόντα
από το καλάθι πριν την ολοκλήρωση της παραγγελίας μπορεί να χρησιμοποιήσει το
link ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ. Για την ολοκλήρωση της παραγγελίας ο χρήστης
επιλέγει στη συνέχεια στο “ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ” και έπειτα θα λάβει
στο email του τον κωδικό και την ανάλυση της παραγγελίας του.

2. ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα αφού ολοκληρώσει την παραγγελία να την ακυρώσει
σε διάστημα εικοσιτεσσάρων (24) ωρών από την καταχώρηση αυτής  (α) μέσω
αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
στο  info@ctclothing.gr με θέμα “Ακύρωση Παραγγελίας” στο οποίο
πρέπει να αναγράφει και τον κωδικό της παραγγελίας του ή (β) καλώντας στην
τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης του ηλεκτρονικού καταστήματος: 2310656050 ,

Μετά την παραλαβή του προϊόντος:
Τυχόν άρνησή του χρήστη να παραλάβει το προϊόν κατά την παράδοση από την
Εταιρεία μεταφοράς, ισοδυναμεί με υπαναχώρηση, δικαίωμα για την άσκηση του
οποίου ισχύουν οι κατωτέρω σχετικές διατάξεις. Σε κάθε περίπτωση καθίσταται
σαφές ότι σε περίπτωση υπαναχώρησης κατά το χρόνο της παραλαβής σύμφωνα με
τα ανωτέρω, η Εταιρεία καταγράφει το γεγονός σε ειδικό αρχείο.

VIII. ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Οι αναγραφόμενες τελικές τιμές των προϊόντων συμπεριλαμβάνουν τον ΦΠΑ. Το 
Ct.- έχει το δικαίωμα μεταβολής των τιμών χωρίς προηγούμενη
ειδοποίηση του πελάτη. Ανεξαρτήτως της διακύμανσης των τιμών, ο πελάτης
καταβάλλει πάντοτε την αξία που αναγράφεται στο προϊόν κατά το χρόνο
ολοκλήρωσης της καταχώρησης της παραγγελίας.

IX. ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα με την ολοκλήρωση της διαδικασίας παραγγελίας, να
επιλέξει τον τρόπο πληρωμής που επιδεικνύεται. Όλες οι τιμές στο https://ctclothing.gr/
είναι σε ευρώ και συμπεριλαμβάνουν τον κατά νόμο Φ.Π.Α. Τα δεδομένα που ο
πελάτης καταχωρίζει κατά τη διενέργεια μιας ηλεκτρονικής πληρωμής, δεν ελέγχονται
ούτε τυγχάνουν επεξεργασίας ούτε αποθηκεύονται από το https://ctclothing.gr/ , αλλά από τον εκάστοτε πάροχο ή/και διακομιστή πληρωμής. Σε περίπτωση, που
απαιτείται επιστροφή χρημάτων, αυτή θα διενεργείται από το ηλεκτρονικό μας
κατάστημα με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο διενήργησε ο πελάτης την καταβολή του
τιμήματος, εκτός αν συμφωνηθεί διαφορετικά με τον πελάτη, χωρίς υπαίτια ή
αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Η παραγγελία σας μπορεί να πληρωθεί με τους
παρακάτω τρόπους:

Με πιστωτική κάρτα
Αν θέλετε να πληρώσετε χρησιμοποιώντας την πιστωτική σας κάρτα, η πληρωμή γίνεται μέσω της απόλυτα ασφαλούς υπηρεσίας της Εθνικής Τράπεζας. Καμία επιπλέον χρέωση. Δεχόμαστε μόνο Visa & Mastercard.


Με τραπεζική κατάθεση στον κάτωθι λογαριασμό:

IBAN GR7601102350000023500668001 της Εθνικής Τράπεζας με δικαιούχο τον ΓΕΩΡΓΙΟ ΒΛΑΣΑΚΙΔΗ Τυχόν έξοδα εμβάσματος βαρύνουν τον πελάτη, θα πρέπει το ποσό να συμφωνεί ακριβώς με το ποσό της παραγγελίας σας. Με την πίστωση του συμφωνηθέντος χρηματικού ποσού, η παραγγελία θεωρείται ολοκληρωμένη και ξεκινά η διαδικασία αποστολής του προϊόντος. 


Τυχόν παραδοθέντα προϊόντα παραμένουν στην κυριότητα του Καταστήματος μέχρι
την οριστική, πλήρη και ολοσχερή καταβολή του τιμήματος σε αυτήν.
Τα προϊόντα που διατίθενται από το Κατάστημα προορίζονται και
πωλούνται αποκλειστικά σε καταναλωτές ως τελικούς χρήστες. Η περαιτέρω
πώληση των προϊόντων για εμπορικούς σκοπούς δεν επιτρέπεται. Το
Κατάστημα ρητώς επιφυλάσσεται παντός δικαιώματός του, συμπεριλαμβανομένης
ρητώς και της μη αποδοχής προτάσεων αγοράς που δημιουργούν την εντύπωση,
ότι έγιναν με σκοπό την περαιτέρω εμπορική προώθηση των προϊόντων.

X. ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
Η αποστολή των προϊόντων γίνεται με τη συνεργαζόμενη εταιρεία courier ΕΛΤΑ COURIER

XI.ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
Τα έξοδα αποστολής βαρύνουν αποκλειστικά τον πελάτη και ανέρχονται στο
ποσό των 5,00€ για όλη την Ελλάδα. Ενδέχεται να υπάρχουν τροποποιήσεις στο
κόστος αποστολής αναφορικά με τις δυσχερώς προσβάσιμες περιοχές.

XII.ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας ο χρόνος παράδοσης είναι 4-7 εργάσιμες ημέρες
από τη στιγμή που επιβεβαιώνεται η παραγγελία σας στο ηλεκτρονικό μας
κατάστημα.
H Εταιρεία επιφυλάσσεται ως προς το χρόνο παράδοσης των προϊόντων στις
περιπτώσεις ανωτέρας βίας.

XIII. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ
Σε περίπτωση οποιουδήποτε ελαττώματος  προϊόντος ο πελάτης μπορεί να
ειδοποιήσει την εταιρεία είτε τηλεφωνικώς είτε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
αναφέροντας το ελάττωμα του προϊόντος. Έπειτα για την εξακρίβωση της
ελαττωματικότητας του προϊόντος, κατόπιν συνεννόησης με την Εταιρεία, ο πελάτης
αποστέλλει το προϊόν με την συνεργαζόμενη μεταφορική εταιρεία courier και αφού η
εταιρεία ελέγξει και εξακριβώσει ότι το προϊόν είναι ελαττωματικό, ο πελάτης μπορεί
να ζητήσει είτε την επιστροφή χρημάτων (πλέον των εξόδων courier) ή την
αντικατάσταση του προϊόντος εφόσον αυτό δεν καθίσταται δυσανάλογο και
δυσχερές (πλέον και πάλι των εξόδων courier). Η τυχόν επιστροφή του
εμπορεύματος θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός δεκατεσσάρων (10) ημερολογιακών
ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του και θα πρέπει να γίνει μέσω της
εταιρείας courier που συνεργάζεται το ηλεκτρονικό κατάστημα με χρέωση πελάτη,
βάσει της υπάρχουσας τιμολογιακής πολιτικής. Σε κάθε περίπτωση τα προϊόντα που
επιστρέφονται πρέπει να είναι σε άριστη κατάσταση, σφραγισμένα, πλήρη, χωρίς να
έχουν χρησιμοποιηθεί και χωρίς φθορές καθώς και στην αρχική συσκευασία τους. Σε
αντίθετη περίπτωση η εταιρεία δύναται να αρνηθεί το αίτημα επιστροφής του
προϊόντος.
Σημειώνεται πως ελαττωματικά θεωρούνται μόνο τα προϊόντα που είναι ακατάλληλα
να χρησιμοποιηθούν για το σκοπό που είναι προορισμένα ή διαφέρουν ουσιωδώς
από την περιγραφή τους στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα .Σε καμία περίπτωση δεν
μπορούν να θεωρηθούν ελαττωματικά τα προϊόντα που αποκλίνουν από τις
αναρτημένες στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα φωτογραφίες λόγω αναμενόμενων
διαφοροποιήσεων κατά την λήψη και ανάρτηση των φωτογραφιών
Σε περίπτωση μη ελαττωματικού προϊόντος, αυτό είναι δυνατόν να επιστραφεί
εφόσον ο πελάτης ενημερώσει την εταιρεία για την πρόθεση του να επιστρέψει το
προϊόν είτε τηλεφωνικώς (2310656050) είτε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
και ακολουθήσει την ίδια διαδικασία, όπως ανωτέρω περιγράφεται.
Επιστροφή προϊόντων ή εμπορευμάτων με χρέωση της CT.- γίνεται
δεκτή σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες με υπαιτιότητα της CT.-
εκτελέσθηκε λανθασμένα η παραγγελία (λάθος στην λήψη παραγγελίας, την τιμολόγηση ή την αποστολή). Σε αυτή την περίπτωση, ο πελάτης οφείλει να μην
αποδεχτεί την παραλαβή του προϊόντος/εμπορεύματος εξ’ αρχής.

XIV. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
H CT.-, δημιούργησε την παρούσα ιστοσελίδα με μοναδικό σκοπό την
εξυπηρέτηση των πελατών τους. Η ιστοσελίδα e-shop.gr είναι απλή και φιλική στη
χρήση της ενώ έχει σχεδιαστεί για να ανταποκρίνεται στις συγκεκριμένες ανάγκες του
κάθε χρήστη. Για να επιτευχθεί η καλύτερη εξυπηρέτησή σας, είναι σημαντικό , ο
πελάτης μας, να καταλάβει ότι πρέπει να μας παρέχει συγκεκριμένες πληροφορίες
που αφορούν την διεκπεραίωση της παραγγελίας και οι οποίες διαφυλάσσονται από
εμάς.
Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του
Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679), τυχόν
ειδικότερης εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας για ορισμένους τομείς, της εκάστοτε
ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα, καθώς και για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και
της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Ν. 3471/2006 , ως
εκάστοτε ισχύει) και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού
Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ). Η εταιρεία έχει προσαρμοστεί με το GDPR πλαίσιο.

Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και οι επισυναπτόμενοι
σε αυτήν Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας περιγράφουν τη
μέθοδο συλλογής δεδομένων από την ιστοσελίδα https://ctclothing.gr/, τη χρήση αυτών
των δεδομένων από εμάς και τους όρους και προϋποθέσεις χρήσεως της παρούσας
ιστοσελίδας. Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αναφέρεται
αποκλειστικά και μόνο στα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία εσείς μας παρέχετε
κατά τη διάρκεια των παραγγελιών σας στην παρούσα ιστοσελίδα.
Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα ?

Προσωπικά δεδομένα είναι πληροφορίες που σας προσδιορίζουν άμεσα ή έμμεσα.
Έμμεσα σημαίνει σε συνδυασμό με άλλες πληροφορίες, όπως για παράδειγμα, το

όνομα, την ταχυδρομική διεύθυνση, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον
αριθμό τηλεφώνου σας, ή ένα μοναδικό αριθμό αναγνώρισης συσκευής.

Γενικά

Οι πληροφορίες που έχουν δοθεί εκούσια από τους χρήστες της αναφερόμενης
ιστοσελίδας, χρησιμοποιούνται από το https://ctclothing.gr/, προκειμένου οι χρήστες
του να έχουν άμεση και ουσιαστική επικοινωνία με το κατάστημα, να τους παρέχονται
απαντήσεις σε συγκεκριμένα ερωτήματα που θέτουν και τέλος να εξυπηρετούνται και
να εκτελούνται οι παραγγελίες τους. Οι πληροφορίες που συλλέγει το
https://ctclothing.gr/ μέσω της ιστοσελίδας έχουν ως σκοπό να μετρήσουν το αριθμό
επισκεψιμότητας της, να καθορίσουν τις απαιτήσεις των πελατών για περισσότερα
προϊόντα και να διευκολύνουν στις συνναλαγές με την εταιρεία. Το https://ctclothing.gr/
δεν διανέμει σε κανένα άλλο οργανισμό ή συνεργάτη που δεν συνδέεται με αυτό, τις
ηλεκτρονικές διευθύνσεις, ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που αφορά τους
χρήστες και πελάτες του, παρά μόνο σε άμεσους συνεργάτες στην διαδικασία
εξυπηρέτησης παραγγελιών.

Συγκέντρωση πληροφοριών

Το https://ctclothing.gr/ σχεδίασε την ιστοσελίδα του έτσι ώστε οι χρήστες του να
μπορούν να την επισκέπτονται χωρίς να χρειάζεται να αποκαλύπτουν τη ταυτότητα
τους εκτός και αν το επιθυμούν. Ζητείται από τους επισκέπτες της ιστοσελίδας μας,
να μας παρέχουν με προσωπικά τους δεδομένα μόνο στη περίπτωση που θέλουν να
παραγγείλουν προϊόν(τα) και/ή να στείλουν email στο info@ctclothing.gr

Χρήση των Πληροφοριών. Το https://ctclothing.gr/ συλλέγει τέσσερις τύπους
πληροφοριών σχετικά με τους χρήστες: (1) στοιχεία που ο χρήστης μας δίνει
προκειμένου να εκτελεστεί η παραγγελία του από το https://ctclothing.gr/, (2) στοιχεία
που ο χρήστης μας δίνει για ενεργοποιήσεις υπηρεσιών τηλεφωνίας και internet.
Κατά την συμπλήρωση οποιασδήποτε φόρμας παραγγελίας στην ιστοσελίδα μας, θα
σας ζητηθεί το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, ο ταχυδρομικός κωδικός της περιοχής
σας, η ηλεκτρονική σας διεύθυνση, το τηλέφωνο σας, ο τρόπος πληρωμής της
παραγγελίας. Συμπληρωματικά μπορεί να σας ζητηθούν και πιο συγκεκριμένες
πληροφορίες, όπως στοιχεία αποστολής – παράδοσης μιας παραγγελίας, στοιχεία
τιμολόγησης ή λεπτομέρειες σχετικά με προσφορά που έχετε ζητήσει. Το
https://ctclothing.gr/ κάνει χρήση των πληροφοριών που μας δίνετε κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής αποστολής της φόρμας, προκειμένου να επικοινωνήσουμε μαζί σας
σχετικά με

(i) την παράδοση της παραγγελίας στο χώρο σας,

(ii) για επιβεβαίωση και
ταυτοποίηση του πελάτη σε κάθε αναγκαία περίπτωση,

(iii) για νέα ή εναλλακτικά
προϊόντα που προσφέρονται από το cynthiacandles.gr,

(iv) ειδικές προσφορές του e-
shop.gr, (v) ενεργοποίηση υπηρεσίας τηλεφωνίας ή Internet,

(vi) παραλαβή δώρων
μετά από κλήρωση διαγωνισμού.

Πρόσβαση στις Πληροφορίες. Κάθε διεκπεραίωση παραγγελίας απαιτεί την συλλογή
προσωπικών στοιχείων, για παράδοση ή κράτηση μιας παραγγελίας. Η εκ μέρους
σας προσκόμιση των προσωπικών σας δεδομένων, σημαίνει ότι συναινείτε τα
δεδομένα αυτά να χρησιμοποιούνται από τους υπαλλήλους του e-shop.gr για τους
λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω. Το https://ctclothing.gr/ απαιτεί από τους
υπαλλήλους του και τους συντηρητές της ιστοσελίδας του να παρέχουν στους
χρήστες-πελάτες του το επίπεδο ασφαλείας που αναφέρεται στη παρούσα Δήλωση
Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Σε καμία άλλη περίπτωση το
https://ctclothing.gr/ δεν μπορεί να μοιραστεί με άλλους τα προσωπικά σας στοιχεία
χωρίς πρότερη δική σας συναίνεση, εκτός και αν αυτό απαιτηθεί μέσω της νόμιμου
οδού. Παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη σας ότι κάτω από συγκεκριμένες
προϋποθέσεις που επιτρέπεται ή επιβάλλεται από το νόμο ή βάση δικαστικής
απόφασης, η συλλογή, χρήση και η αποκάλυψη των προσωπικών δεδομένων σας,
τα οποία έχουν συλλεχθεί online χωρίς την εκ μέρους σας πρότερη συναίνεση (για
παράδειγμα σε περίπτωση δικαστικής απόφασης).

Χρήση προσωπικών δεδομένων

Θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους σκοπούς όπως
περιγράφονται παραπάνω. Δεν συλλέγουμε ούτε επεξεργαζόμαστε περισσότερο ή
άλλους τύπους προσωπικών δεδομένων από ό,τι είναι απαραίτητο να
εκπληρώσουμε τον αντίστοιχο σκοπό. Θα χρησιμοποιήσουμε προσωπικά δεδομένα
μόνο σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα πολιτική απορρήτου, εκτός εάν έχετε
ειδικά παράσχει τη συγκατάθεσή σας για μια άλλη χρήση των προσωπικών σας
δεδομένων. Εάν σκοπεύουμε να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα τα
οποία επεξεργαζόμαστε με τη συγκατάθεσή σας, για σκοπούς άλλους από αυτούς
που έχουν γνωστοποιηθεί στη συγκατάθεση αυτή, θα σας ενημερώσουμε εκ των
προτέρων και, σε περιπτώσεις όπου η επεξεργασία γίνεται με βάση τη συγκατάθεσή
σας, θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για διαφορετικό σκοπό
μόνο με την άδειά σας.

Χρήση των δεδομένων πελατών για σκοπούς διαφήμισης Για τη διαρκή βελτίωση και
ενίσχυση των υπηρεσιών μας, ενδέχεται να σας στέλνουμε μηνύματα μάρκετινγκ
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που σχετίζονται με την επιχείρησή μας, και τα
οποία μπορεί να σας ενδιαφέρουν. Μπορείτε να επιλέξετε τα είδη των επικοινωνιών
που θέλετε να λαμβάνετε οποιαδήποτε στιγμή, ενημερώνοντας τις προτιμήσεις
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Μπορείτε επίσης, να διαγραφείτε οποιαδήποτε στιγμή. –
Συναίνεση: Δεν θα χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας για διαφημιστικούς σκοπούς,
εκτός εάν έχετε δώσει την προηγούμενη ρητή και ελεύθερη συγκατάθεσή σας. –
Ωστόσο, για υπάρχοντες πελάτες, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε την διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχουμε λάβει από εσάς στο πλαίσιο της ήδη
υπάρχουσας πελατειακής σχέσης μας, για να σας παρέχουμε υλικά μάρκετινγκ που
σχετίζονται με παρόμοια προϊόντα ή υπηρεσίες που προηγουμένως έχετε ζητήσει,
χρησιμοποιήσει ή ίσως σας ενδιαφέρουν. Μπορείτε, ωστόσο, να αντιταχθείτε στη
χρήση αυτή κατά το χρόνο της συλλογής και κάθε φορά που στέλνεται ένα μήνυμα.
Προκειμένου να σταματήσετε να λαμβάνετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για
σκοπούς μάρκετινγκ, ακολουθήστε τις οδηγίες μέσα στο μήνυμα ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου που λαμβάνετε.

Νομικές υποχρεώσεις και νομική υπεράσπιση Ενδέχεται να χρειαστεί να
χρησιμοποιήσουμε και να διατηρήσουμε προσωπικά δεδομένα για νομικούς λόγους
και λόγους συμμόρφωσης, όπως η πρόληψη, ανίχνευση, ή διερεύνηση ενός
εγκλήματος, πρόληψη απώλειας, απάτης ή οποιασδήποτε άλλης κατάχρησης των
υπηρεσιών μας και των συστημάτων πληροφορικής. Ενδέχεται επίσης να
χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για απαιτήσεις εσωτερικού και
εξωτερικού ελέγχου, σκοπούς ασφάλειας πληροφοριών, ή για την προστασία ή
ενάσκηση των δικαιωμάτων μας, του απορρήτου, της ασφάλειας, της περιουσίας
ημών ή άλλων προσώπων.

Χρήση της αρχικής σελίδας CT.-. Η παρούσα πολιτική απορρήτου ισχύει
επίσης για τη χρήση της ιστοσελίδας μας https://ctclothing.gr/ (“”Ιστοσελίδα””), με
τους ακόλουθους μηχανισμούς και χαρακτηριστικά που αφορούν το απόρρητο.

XV. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Σύμφωνα με την Οδηγία 2013/11/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε στην Ελλάδα με την
ΚΥΑ 70330/2015, προβλέπεται πλέον και η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης
καταναλωτικών διαφορών με τη διαδικασία Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ
– Alternative Dispute Resolution) στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν ο πελάτης έχει την ιδιότητα του καταναλωτή (δηλ. φυσικό πρόσωπο που ενεργεί εκτός
επαγγελματικής ιδιότητας) και έχει οποιοδήποτε πρόβλημα με αγορά που
πραγματοποίησε από την Ιστοσελίδα μας μπορεί να κινήσει την διαδικασία ΕΕΔ δια
μέσου της ενιαίας πανενωσιακής πλατφόρμας για την ηλεκτρονική επίλυση
διαφορών (πλατφόρμα ΗΕΔ) διαθέσιμη στο
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm